Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westvliet Sportkampen gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten. In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand via schriftelijke aanmelding dan wel digitaal door middel van het Inschrijfformulier op www.joinkidsactiviteiten.nl door de Opdrachtgever aan Westvliet Sportkamp. Westvliet Sportkamp behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de website of na telefonische aanmelding.

Betaling
Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Westvliet Sportkamp. Bij reservering vanaf 2 weken voor aanvang van het kamp dient de betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en behoudt Westvliet Sportkamp zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten zoals vermeld in het hoofdstuk Annulering van deze Algemene Voorwaarden.

Annulering
Bij annulering van de Overeenkomst worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:

Periode tot aan Sportkamp % van de totaal verschuldigde kampsom
Tot 3 weken voorafgaand aan 25 %
3 weken tot 1 week voorafgaand aan 50 %
1 week tot aanvang van 100 %

In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan geen administratiekosten in rekening gebracht.

Instructies & gedragsregels
De deelnemer dient zicht te houden aan alle redelijke instructies van Westvliet Sportkamp in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Westvliet Sportkamp nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op de accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst. De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Westvliet Sportkamp in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Westvliet Sportkamp van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor de rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van de Kampsom.

Aansprakelijkheid van Westvliet Sportkamp
Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westvliet Sportkamp, is Westvliet Sportkamp niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever en/of de deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Westvliet Sportkamp als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemer behoren.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever
De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Westvliet Sportkamp en/of enige derden is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen – begaan door de Deelnemer. De Opdrachtgever zal Westvliet Sportkamp vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Overmacht/wijziging/annulering Westvliet Sportkamp
Indien Westvliet Sportkamp door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Westvliet Sportkamp gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden, dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden. Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder dan 70% van het maximaal aantal deelnemers bedraagt.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door Westvliet Sportkamp bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Westvliet Sportkamp gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

Verzekering Deelnemer
Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geadviseerd voor de Deelnemer een reis-ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het kamp.

Toepasselijk recht & geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voorvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Uitkering Kampsom bij annulering
Uitkering wordt uitsluitend verleend bij annulering voor aanvang van het kamp indien er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van de Deelnemer, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten van de Deelnemer.
  • Een medisch noodzakelijke ingreep welke Deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht kan ondergaan.
  • Een zodanige blessure dat de Deelnemer op geen enkele wijze aan de kampactiviteiten kan deelnemen. Hierbij is overlegging van een doktersverklaring nodig.

Uitkering wordt verleend bij af- of onderbreking van het kamp, op basis van een verhoudingsgewijze vergoeding, van de Kampsom, over het gehele, niet gebruikte dagen, indien de Deelnemer door ziekte, ongeval of ernstige blessure tijdens het kamp wordt getroffen.

Uitsluitingen
Westvliet Sportkamp verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest.